فروشگاه های زنجیره ای

تهران:یافت آباد مجتمع پایتخت                 مدیر:آقای کامران جودی

تبریز: ارتش جنوبی روبروی تالار معلم         مدیر:آقای فیروز بهنام

تبریز:ارتش جنوبی جنب بانک ملی            مدیر: آقای حمید قویدل

04134301740