نمایندگی های انحصاری

ارومیه: خیابان ورزش         مدیر: آقای عادل محمدی

 

اردبیل: خیابان سعدی      مدیر: آقای توحید روزی طلب

 

کردستان: سقز خیابان شهدا     مدیر: آقای هادی خاکی

04134301740